നിത്യപൂജാസമയം

 

രാവിലെ
തിരു നടതുറക്കല്‍, നിര്‍മ്മാല്യ ദര്‍ശനം 5.00
അഭിഷേകം, മലര്‍നിവേദ്യം 5.30
മുക്കൂറ്റി പുഷ്‌പാഞ്‌ജലി 8.00
ഉച്ചപ്പൂജ 10.00
തിരുനട അടയ്‌ക്കല്‍ 11.30
വൈകിട്ട്‌
തിരു നടതുറക്കല്‍, 5.30
ദീപാരധന 6.30
അത്താഴ നിവേദ്യം 7.00
തിരുനട അടയ്‌ക്കല്‍ 8.00
  •  വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലും, സൂര്യ- ചന്ദ്ര ഗ്രഹണ ദിനങ്ങളിലും പൂജാസമയങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരാവുന്നതാണ്.